Πιστοποιήσεις

Η Ecoplus εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κατέχει σχετικές πιστοποιήσεις. Εφαρμόζει σε κάθε κλάδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τα τέσσερα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

ISO 9001

ISO 14001

CEPA 2020

ISO 45001:2018